„Aktywna tablica”

Nasza szkoła w roku 2018 z sukcesem przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „AKTYWNA TABLICA”.

Złożony wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez Wojewodę Małopolskiego i dzięki temu szkoła otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 14.000 zł.

Dotacja stanowiła 80% kosztów realizacji zadania, wkład własny wyniósł 3.500 zł. Za kwotę 17.500 zł zostały zakupione 2 tablice interaktywne myboard silver, 2 projektory Epson, 2 notebooki Asus. Mamy nadzieję, że podjęte działania pozytywnie wpłyną na poprawę efektów kształcenia w naszej placówce.


Głównym celem Rządowego programu „Aktywna tablica” jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania ITC oraz upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów.

W dzisiejszej szkole potrzebne są metody aktywizujące ucznia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Narzędzia cyfrowe z dostępem do Internetu pozwalają na takie działania i tworzą warunki do zmiany w sposobach nauczania.

Zakupione tablice interaktywne są bardzo chętnie wykorzystywane w trakcie prowadzonych zajęć i sprawiają, że lekcje są ciekawsze, wzrasta też motywacja uczniów do nauki. Nasi uczniowie zyskali większe możliwości rozwoju poznawczego i społecznego oraz szansę na rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych.