PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII

Szanowni Państwo,

przesyłam procedurę funkcjonowania dzieci i młodzieży w naszej szkole. Proszę o jej wnikliwe przeczytanie i stosowanie się do niej (w razie pytań proszę dzwonić do szkoły).

W środę każdy uczeń otrzyma wydrukowaną procedurę. Proszę, aby w domu ją podpisano i by uczniowie przynieśli ją do szkoły w  czwartek.

Jak już zaznaczyłam we wcześniejszej wiadomości, sytuacja jest dynamiczna, w razie zmian będę Państwa na bieżąco informować.

Z poważaniem

Monika Wybraniec

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. AKCJI III MOST W PRZYBYSŁAWICACH

ROK SZKOLNY 2020/2021

  1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i odbierani  przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
  3. Przy wejściu do budynku szkolnego została zamieszczona informacja  o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Każda osoba wchodząca do szkoły, także rodzic/opiekun wpisuje do zeszytu swoje imię i nazwisko, godzinę wejścia i wyjścia, podpisuje się.
  4. Wszystkim uczniom przy wejściu do szkoły oraz podczas pobytu w placówce, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, mierzona jest temperatura termometrem bezdotykowym.
  5. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dzieci z klasy pierwszej mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

– jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,

– dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/ dziećmi min. 1,5 m,

– dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m

6. Rodzice/opiekunowie stosują środki ochronne: zasłaniają usta i nos, dezynfekują ręce lub zakładają rękawiczki jednorazowe.

7. Nauczyciele/wychowawcy/sekretarz szkoły kontaktują się z rodzicami telefonicznie, dzwoniąc z sekretariatu szkoły. Rodzice są zobligowani do odbierania wszystkich telefonów ze szkoły.

8. Uczeń, u którego pracownik szkoły zaobserwuje objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w szczególności gorączkę, kaszel, zostanie odizolowany do sali nr 4 (sala chemiczna; będzie tam przebywał pod opieką). Następnie powiadamiani są jego rodzice/opiekunowie, którzy muszą go odebrać  ze szkoły (najlepiej własnym środkiem transportu).

9.Wszystkich, uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kaszlu i kichania oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Wszyscy posiadają maseczki lub przyłbice.

10. Z sal zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać, zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń – piłki, skakanki itp., wykorzystywane do ćwiczeń są na bieżąco czyszczone.                                                                                       

11. W szatni dla starszych uczniów mogą przebywać cztery osoby, pozostałe oczekują na wejście do szatni w bezpiecznej odległości. W szatni dla uczniów z klas I – III mogą przebywać dwie osoby, pozostałe oczekują na zewnątrz  w bezpiecznej odległości. Uczniowie obligatoryjnie dezynfekują ręce, gdy wchodzą do szkoły oraz po wyjściu z szatni przed udaniem się do klas.                 

12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć   w szkole mogą się znajdować na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku  lub we własnej szafce. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.                                                                                                                          

13.  Sale i korytarze są wietrzone co najmniej raz na godzinę.

14. Nauczyciele w klasach I – III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut.

15. Uczniowie jak najczęściej korzystają z boiska, przebywają  na świeżym powietrzu, także w czasie przerw.

16. Podczas zajęć, w tym wychowania fizycznego i sportowych,  w których nie można zachować dystansu, następuje ograniczenie ćwiczeń i gier kontaktowych.

17. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

18. Książki i inne materiały przechowywane w bibliotekach podlegają dwudniowej kwarantannie.

19. Przy głównym wejściu do szkoły są umieszczone numery telefonów        do właściwej miejscowo stacji sanitarno – epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala, służb medycznych.

20. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych wywieszone są plakaty     z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.