Wytyczne dla klas I-III szkół podstawowych

Szanowni Państwo,
Od najbliższego poniedziałku, tj. 18.01.2021, w klasach I – III, wracamy do nauczania w szkole. Przesyłam Państwu do zapoznania procedury obowiązujące w naszej szkole, a opracowane na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS. Niewiele różnią się one od tych, z którymi zostali Państwo zapoznani na początku września.
Zgodnie z nowymi wskazaniami do pracy w szkołach aż do odwołania nie będą się w poniedziałki odbywały dodatkowe zajęcia z muzyki (uczestniczyli w nich wszyscy uczniowie), zatem dzieci będą kończyły lekcje o 11.30. Poza tym podział godzin pozostaje bez zmian.
Będą się natomiast odbywały zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, czyli zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, dydaktyczno – wyrównawcze i logopedyczne, a także w klasach II i III projekty.
Ponieważ w niektóre dni uczniowie kończą zajęcia o tej samej godzinie, dzieci z klas II i III będą przebierały się w szatni przy wejściu po to, by nie gromadzić wszystkich w tym samym momencie w jednym miejscu i by czas na zdjęcie czy założenie wierzchniego ubrania niepotrzebnie się nie wydłużał.
W razie pytań jestem do Państwa dyspozycji.
Z poważaniem
Monika Wybraniec

Wytyczne dla klas I-III szkół podstawowych

(NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH MEiN, MZ i GIS)

Organizacja zajęć w szkole:

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
3. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce, wpisują się do zeszytu wejść i wyjść.
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie wchodzą do budynku szkoły, przy wejściu do szkoły będzie dyżurował nauczyciel, który będzie dbał o ich bezpieczeństwo, dzieciom będzie mierzona temperatura (termometr będzie podlegał dezynfekcji po każdej grupie uczniów).
5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
6. W szkole będzie ograniczone przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (w wypadku wejścia na teren szkoły obowiązuje ich stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, w szkole mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) uczeń będzie odizolowany do sali nr 4 (na parterze budynku), a jego rodzice będą niezwłocznie powiadomieni o konieczności pilnego odebrania swojego dziecka ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
8. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.
9. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
10. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele.
11. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
13. Sale, części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
14. Jeśli warunki pogodowe będą pozwalać, uczniowie będą korzystać z boiska szkolnego oraz przebywać na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
15. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie będzie można zachować dystansu, nauczyciele będą rezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
16. Nie będą się odbywały wyjścia grupowe i wycieczki do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. W miarę możliwości z kolei będą organizowane wyjścia w miejsca otwarte, np. na tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
17. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
18. Do szatni wchodzą dwie osoby, pozostałe oczekują na możliwość wejścia do niej (zachowują bezpieczną odległość od siebie).
19. Zbiory biblioteki szkolnej będą udostępnione uczniom z uwzględnieniem koniecznego okresu 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
20. Dyrektor szkoły aktualizuje i upowszechnia wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych oraz aktualnych przepisach prawa.