Wytyczne dla klas I-III Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Akcji III Most w Przybysławicach

(NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH MEiN, MZ i GIS)

Organizacja zajęć w szkole:

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 3. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce, wpisują się do zeszytu wejść i wyjść.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie wchodzą do budynku szkoły, przy wejściu do szkoły będzie dyżurował nauczyciel, który będzie dbał o ich bezpieczeństwo, dzieciom będzie mierzona temperatura (termometr będzie podlegał dezynfekcji po każdej grupie uczniów).
 5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 6. W szkole będzie ograniczone przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (w wypadku wejścia na teren szkoły obowiązuje ich stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, w szkole mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 7. Wychowawca, z sekretariatu, ma zapewniony szybki sposób komunikacji z opiekunami ucznia.
 8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) uczeń będzie odizolowany do sali nr 4 (na parterze budynku), a jego rodzice będą niezwłocznie powiadomieni o konieczności pilnego odebrania swojego dziecka ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 9. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.
 10. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 11. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele.
 12. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 13. Sprzęty sportowe będą dokładnie czyszczone oraz dezynfekowane. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować zostały usunięte.
 14. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 15. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy będą regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem po każdym dniu zajęć.
 16. Sale, części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 17. Jeśli warunki pogodowe będą pozwalać, uczniowie będą korzystać z boiska szkolnego oraz przebywać na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 18. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie będzie można zachować dystansu, nauczyciele będą rezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 19. Nie będą się odbywały wyjścia grupowe i wycieczki do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. W miarę możliwości z kolei będą organizowane wyjścia w miejsca otwarte, np. na tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 20. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 21. Do szatni wchodzą dwie osoby, pozostałe oczekują na możliwość wejścia do niej (zachowują bezpieczną odległość od siebie).
 22. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 23. Zbiory biblioteki szkolnej będą udostępnione uczniom z uwzględnieniem koniecznego okresu 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 24. Dyrektor szkoły aktualizuje i upowszechnia wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych oraz aktualnych przepisach prawa.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni:

 1. Przy wejściu głównym umieszczone zostały numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły, są zobowiązane dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne, mieć zakryte usta i nos oraz nie przekraczać obowiązujących stref przebywania.
 3. Wszyscy przebywający na terenie szkoły są zobligowani regularnie myć ręce wodą z mydłem, także uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 4. Codzienne prace porządkowe są monitorowane, ze szczególnym uwzględnieniem: utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników.
 5. Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle są przestrzegane zalecenia producenta znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ściśle jest przestrzegany czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 7. Urządzenia sanitarnohigieniczne są na bieżąco utrzymywane w czystości, dezynfekowane lub czyszczone z użyciem detergentu.
 8. Na terenie szkoły jest zapewniony pojemnik do wyrzucenia maseczek i rękawic jednorazowych.
 9. Sale lekcyjne będą wietrzone nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci  w sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły:

 1. Wszyscy pracownicy zostali poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań (zaświadczają to swoim podpisem).
 2. Do pracy w szkole przychodzą jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 3. W sali nr 4 na parterze budynku przygotowane zostały środki ochrony i płyn dezynfekujący, w tym pomieszczeniu  będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.
 4. W przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych pracownicy pozostają          w domu i kontaktują się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod nr 999 lub 112.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych– dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności  dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia pracownik dzwoni  pod nr 999 lub 112.
 6. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor szkoły kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.
 7. Dyrektor bezwzględnie stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
 8. W przypadku, gdy u pracownika zostanie potwierdzone zakażenie wirusem SARS-CoV-2, ustalane będą miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi  objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem oraz nastąpi przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 9. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły będzie miało miejsce stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Wówczas będzie miało miejsce ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 10. Zapisane powyżej procedury mogą ulec zmianie, gdyby pojawiły się nowe informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępne na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także zmieniły się obowiązujące przepisy prawa.