Zakup sprzętu komputerowego do nauki

Stowarzyszenie Rozwój Wsi Przybysławice i Pasieka Otfinowska realizuje projekt “Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny; Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych umożliwiających zdalne nauczanie w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE: 25 000,00 PLN

Dzięki pozyskanym środkom finansowym Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Akcji III Most w Przybysławicach zakupiła osiem laptopów z oprogramowaniem.

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10  Osi Priorytetowej. Wiedza i kompetencje. Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego. Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.