Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna jest miejscem ważnym i przyjaznym nie tylko dla uczniów i nauczycieli, ale również dla rodziców. Wszyscy odwiedzający bibliotekę mają wolny dostęp do książek, co daje im możliwość bliskiego kontaktu z wypożyczanymi lekturami. Biblioteka brała udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa oraz w rządowym programie Książki Naszych Marzeń, dzięki czemu księgozbiór wzbogacił się o kilkaset pozycji. Dodatkowo pozycje belletrystyczne są systematycznie kupowane ze środków uzyskanych ze zbiórki surowców wtórnych.

Nasza biblioteka bierze udział w różnych akcjach czytelniczych oraz organizuje konkursy plastyczne i poetyckie. Działania te służą promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

I. PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI:

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie
 2. Godziny otwarcia biblioteki są wywieszone w miejscu dostępnym dla wszystkich.
 3. Każdy uczeń winien jest zaznajomić się z regulaminem biblioteki
 4. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne
 5. W bibliotece należy zachować spokój i zachowywać się cicho
 6. Z dniem 10.06 uczniowie klasy VIII wszystkie pożyczone książki powinni zwrócić do biblioteki.
 7. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.

II. WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK:

 1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko
 2. Wypożyczone książki czytelnik oddaje osobiście, tylko w szczególnych sytuacjach może to zrobić ktoś inny
 3. Jednorazowo można wypożyczyć tylko 2 książki na okres 2 tygodni, w przypadku lektur okres ten może zostać przedłużony
 4. Czytelnik może prosić o prolongatę książki lub jej rezerwację

III. POSZANOWANIE KSIĄŻEK:

 1. Czytelnik troszczy się o pożyczoną książkę i nie niszczy jej
 2. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zgubioną lub zniszczoną książkę
 3. Jeżeli jest to możliwe czytelnik musi w zamian za zniszczoną lub zgubioną książkę dostarczyć inną książkę o podobnej wartości, którą wskaże mu bibliotekarz.

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. AKCJI III MOST W PRZYBYSŁAWICACH

ROK SZKOLNY 2023/2024

ZADANIA:ŚRODKI I FORMY REALIZACJI:TERMIN:Odpowiedzialni:
I. Prace organizacyjno – techniczne
1. Planowanie i sprawozdawczość.1. Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki szkolnej. 2. Opracowanie tematyki zajęć edukacji czytelniczo-medialnej. 3. Prowadzenie dziennej statystyki wypożyczeń oraz wymaganej dokumentacji pracy. 4. Opracowanie półrocznego oraz rocznego sprawozdania z poziomu czytelnictwa oraz pracy biblioteki. 5. Przeprowadzenie  monitoringu określającego poziom czytelnictwa w poszczególnych klasach. Przedstawienie wyników i wniosków na Radzie Pedagogicznej.    wrzesień cały rok   styczeń, czerwiec   czerwiec          bibliotekarz
2. Organizacja lokalu biblioteki szkolnej.1. Zakup materiałów piśmienniczych niezbędnych do pracy biblioteki,   druków bibliotecznych oraz folii do obkładania książek. 2. Dbanie o wystrój biblioteki, wykonywanie opisów półek,       rozdzielaczy, wykonywanie gazetek na dolnym korytarzu.  wrzesień   cały rok      bibliotekarz
3.Gromadzenie, opracowanie, selekcja i konserwacja zbiorów.1. Uzupełnianie zbiorów: zakup nowych lektur zgodnych z nową     podstawą programową, pozyskiwanie darów od uczniów i innych     osób, prenumerata czasopism. 2. Zakup książek – nowości czytelniczych, ciekawych dla ucznia. 3. Ewidencja i opracowywanie rzeczowe oraz techniczne książek, kaset    video, magnetofonowych oraz CD. 4. Selekcja książek zniszczonych, zaczytanych, zdezaktualizowanych. 5. Wycofywanie ze stanu  biblioteki książek zgubionych przez     czytelników. 6. Systematyczna naprawa i klejenie książek zniszczonych, obkładanie     książek w nową folię. 7. Wybór i zakup książek na nagrody wręczane z okazji zakończenia      roku szkolnego.   cały rok         cały rok raz w roku czerwiec   cały rok   maj      bibliotekarz
4. Organizacja warsztatu informacyjnego.1. Systematyczne i bieżące uzupełnianie katalogu alfabetycznego. 2. Usuwanie kart katalogowych książek wycofanych ze stanu biblioteki. 3. Dbanie o księgozbiór podręczny  i powiększanie jego zbiorów.   cały rok cały rok cały rok    bibliotekarz
5. Organizacja udostępniania zbiorów.1. Zakładanie nowych i uaktualnianie starych kart czytelniczych. 2. Sporządzanie spisu lektur dla poszczególnych klas i uaktualnianie go. 3. Uzupełnianie zeszytu odwiedzin czytelników w czytelni i  jego      aktualizacja.  wrzesień wrzesień    cały rok  bibliotekarz
6. Organizacja warsztatu dydaktycznego.1. Uzupełnianie warsztatu dydaktycznego nauczyciela bibliotekarza. 2. Dbanie o księgozbiór fachowy  bibliotekarza. 3. Zbieranie materiałów do teczki metodycznej nauczyciela bibliotekarza. 4. Prowadzenie zeszytu prowadzonych porad, informacji bibliotecznych, rzeczowych i tekstowych.  cały rok cały rok cały rok   cały rok    bibliotekarz
  II. Praca pedagogiczna  
1. Udostępnianie zbiorów.1. Udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej dla uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły  i rodziców. 2. Udostępnianie księgozbioru podręcznego dla uczniów w godzinach pracy biblioteki oraz na lekcje przedmiotowe. 3. Przekazywanie książek bezpośrednio do domu dla uczniów chorych.   cały rok   cały rok   cały rok    bibliotekarz
2. Działalność informacyjna i poradnictwo.          1. Udostępnianie pomieszczenia biblioteki do przeprowadzania zajęć z terapii pedagogicznej, logopedycznych oraz kółek zainteresowań. 2. Udzielanie pomocy nauczycielom poszczególnych przedmiotów w ich codziennej pracy oraz w doskonaleniu się. 3. Przygotowywanie na lekcje potrzebnych materiałów, książek, wierszy, itp., 4. Współpraca z wychowawcami klas w poznawaniu uczniów i ich aktywności czytelniczej.cały rok     cały rok   cały rok cały rok      bibliotekarz          
3. Przysposobienie czytelnicze i informacyjne.1. Prowadzenie zajęć edukacji czytelniczej i medialnej w klasach I – VIII 2. Wprowadzanie działań mających na celu popularyzację czytelnictwa wśród uczniów: – Narodowe Czytanie – Przerwa na czytanie – Jak nie czytam, jak czytam – Wakacje z książką – spotkania z lokalnymi pisarzami i poetamicały rok        bibliotekarz
4. Rozwijanie kultury czytelniczej, wrażliwości kulturalnej i społecznej.  1. Praca indywidualna z uczniem: rozmowy z uczniami na temat zainteresowań, potrzeb, osiągnięć i trudności w nauce, otoczenie opieką uczniów stroniących od czytania. 2. Badanie zainteresowań czytelniczych poprzez rozmowy, wystawy książek, przegląd czasopism. 3. Ogłoszenie konkursu na własną twórczość poetycką z okazji Dnia Matki. 4. Przeprowadzenie konkursów propagujących czytelnictwo: indywidualny konkurs czytelniczy ,,Najlepszy czytelnik w szkole”. 5. Wizyty uczniów  w innych bibliotekach. 6. Udział uczniów w zajęciach edukacji czytelniczej i medialnej. 7. Gromadzenie literatury regionalnej.  cały rok   cały rok   maj     cały rok            bibliotekarz
5. Współpraca ze środowiskiem.1. Współpraca z Biblioteką Publiczną w Marcinkowicach. Udział w projektach organizowanych przez tą bibliotekę. 2. Współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim. 3. Angażowanie rodziców w sprawy biblioteki szkolnej, zachęcanie do czytelnictwa. Wypożyczanie książek do wspólnego czytania w domu. 4. Przygotowanie Święta Biblioteki szkolnej z okazji Dnia Bibliotek Szkolnych.  cały rok   cały rok          bibliotekarz      

………………………………………..

bibliotekarz

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radłowie    https://www.radlow-mgbp.sowa.pl

Miejskie Centrum Kultury w Radłowie       https://mck.kulturaradlow.pl

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie     https://bpt.edu.pl/index.php/wydarzenia/3-katalog-on-line