Samorząd Uczniowski

Cele Samorządu Uczniowskiego

  1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
  2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
  3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, tworzenie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.
  4. Współpracowanie ze środowiskiem lokalnym na rzecz inicjatyw wspomagających proces dydaktyczny i wychowawczy uczniów.

Przewodniczący samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024

Krzysztof Wielbłąd