Samorząd uczniowski

Cele Samorządu Uczniowskiego

  1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
  2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
  3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, tworzenie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.
  4. Współpracowanie ze środowiskiem lokalnym na rzecz inicjatyw wspomagających proces dydaktyczny i wychowawczy uczniów.

Przewodnicząca samorządu uczniowskiego

Weronika Kosman

Zastępca Przewodniczącej samorządu uczniowskiego

Gabriela Tuzimek

Wolontariat

Emilia Serwin