Organ prowadzący

W dniu 24 czerwca 2019r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na którym wybrano skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej w składzie:

Zarząd Stowarzyszenia

 1. Wiesław Głowa – Prezes Zarządu,
 2. Tadeusz Seremet – Członek Zarządu
 3. Aleksander Stryczek – Członek Zarządu

oraz

Komisja Rewizyjna

 1. Marek Kosman – Przewodniczący Komisji
 2. Mateusz Gołas – Członek Komisji
 3. Ewelina Piątek – Członek Komisji

Organem prowadzącym szkoły jest
Stowarzyszenie „Rozwój Wsi Przybysławice i Pasieka Otfinowska”
z siedzibą w Przybysławicach.
Stowarzyszenie w rozpoczęło swoją działalność na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieście w Krakowie; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowniczego o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowniczego z dnia 24.06.2004r. pod numerem KRS: 0000211200.
Nad prawidłowym funkcjonowaniem placówek oświatowych sprawuje nadzór Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

 1. Pan Wiesław Głowa – Prezes Stowarzyszenia,
 2. Pani Dorota Małek – Członek Zarządu,
 3. Pan Józef Tchórzewski – Członek Zarządu,
 4. Komisja Rewizyjna:
 5. Pan Piotr Stryczek – Przewodniczący,
 6. Pani Małgorzata Augustyńska – Członek,
 7. Pan Wiesław Daniel – Członek.

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest:
– wspieranie i organizowanie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju; społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Przybysławice i Pasieka Otfinowska,
– inicjowanie i popieranie działań na rzecz środowiska w zakresie rozwoju poszczególnych miejscowości,
– wzmacnianie więzi kulturowych, pielęgnowanie tradycji,
– promocja i poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych regionu,
– prowadzenie działalności oświatowej.
Podstawową formą działania jest prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej
i Niepublicznego Gimnazjum z siedzibą w Przybysławicach oraz Niepublicznego Przedszkola z siedzibą w Pasiece Otfinowskiej.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Gimnazjum rozpoczęły swoją działalność od 01.09.2005r., natomiast Niepubliczne Przedszkole od 02.11.2005r.
Działalność edukacyjna skierowana jest do dzieci i młodzieży z Przybysławic i Pasieki Otfinowskiej z możliwością równego dostępu do szkoły dzieci z miejscowości ościennych.
Nauka w placówkach oświatowych prowadzona jest nieodpłatnie dla rodziców. Podstawowym źródłem finansowania jest subwencja oświatowa przekazywana przez Urząd Gminy w Radłowie na działalność Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum i przez Urząd Miejski w Żabnie na działalność Niepublicznego Przedszkola.
Organizacja procesu dydaktycznego dla dzieci i młodzieży spełnia podstawowe wymagania stawiane dla nowoczesnej szkoły.
Stowarzyszenie wyremontowało pomieszczenia klasowe i zakupiło nowe meble oraz wiele pomocy naukowych aby uczniom w szkole przyjemniej się uczyło. Organizuje całoroczne nieodpłatne wyjazdy na basen. Dla uczniów mających zaległości w nauce i trudności w opanowaniu bieżącego materiału szkoła organizuje zajęcia wyrównawcze z każdego przedmiotu. Systematycznie prowadzi się koła zainteresowań takie jak: informatyczne, ekologiczno-przyrodnicze, recytatorsko-teatralne, sportowe, matematyczne, humanistyczno-historyczne. Organizuje się wiele imprez kulturalnych i rozrywkowych dla środowiska.